Ouderraad

Een basisschool zonder ouderraad is nauwelijks voor te stellen. Het zou er beslist anders uitzien op school, zonder de vele enthousiaste handen, die door ouders worden toegestoken Ook de Kinderbrug heeft een ouderraad.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • de contacten tussen ouders en team bevorderen;
 • meewerken van ouders op school bevorderen;
 • de vrijwillige ouderbijdrage beheren;
 • mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.

De ouderraad is onderdeel van een stichting: :”Stichting Vrienden van de Ouderraad”. De ouderraad vergadert één keer per 6 weken. Bij deze vergaderingen zijn altijd twee leden van het schoolteam aanwezig. Er worden dan plannen gemaakt voor evenementen die de komende maanden op het programma staan. In het voorjaar wordt bijvoorbeeld al nagedacht over het schoolreisje. Waar gaan we naar toe? Wie regelt het? Enz. Verder houdt de ouderraad zich bezig met het ophalen van oud papier. De taken in de ouderraad zijn verdeeld, ieder heeft zijn of haar eigen taak binnen de OR.

Wie zitten er in de ouderraad

Namens de ouders: Maaike Rietmulder (voorzitter), Nicole Brugman, Barbara Antonides, Audrey van Veen, Ruby van Leijden, Ferdie Starre, Maaike Hogeboom (penningmeester), Charlotte Zwetsloot (leerkracht) en Mariëtte Loos (leerkracht)

Vergaderdata

 • 3  september
 • 11 oktober
 • 13 december
 • 7 februari
 • 21 maart
 • 9 mei
 • 4 juli

Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museum- bezoeken, de sportdag en dergelijke niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vindt u terug in de klapper. Voor de financiën is er een Specifieke stichting in het leven geroepen: De Vrienden van de Kinderbrug. Alle bij de SSBA aangesloten scholen hebben een dergelijke stichting waar leden van de ouderraad, het schoolteam en de MR in vertegenwoordigd zijn. Tezamen dragen zij zorg voor een goede verdeling van de middelen. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de ouderraad door de Medezeggenschapsraad vastgesteld. De ouderraad is ook te bereiken via email: or.kinderbrug@ssba.net

Machtigingsformulier nieuwe leerlingen Kinderbrug

Meerjarenbegroting Vrienden van de Kinderbrug def

Toelichting op de jaarrekening Stichting Vrienden van de Kinderbrug 2015-2016