Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over het beleid van de school.

De MR is ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht. In de MR heeft een vertegenwoordiging  van drie ouders en drie leerkrachten, die met de directie overleggen over het schoolplan, formatieplan en alle denkbare onderwerpen die spelen op onze school.

Vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen van de school kunnen ouders inbrengen via de ouders in de MR of door te mailen. School en MR vinden het ook prettig, behalve kritische kanttekeningen, ook positieve feedback te ontvangen. Samen kunnen we op deze manier proberen de school voor ieder een fijne plek te laten zijn, waar ieder zich welkom en veilig voelt.

In de MR hebben zitting:

Mevr. Ellen Brugman (Ouderlid MR/ GMR), Mevr. Sylvia Bouwmeester (Ouderlid MR), Mevr. Jolande van der Luit (teamlid MR), Mevr. Angelique van der Hulst (Secretaris/ teamlid MR).

In Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zit namens het team: Mevr. Anouk van der Meer

Als gast MR-leden sluiten aan: Mevr. Audrey van Veen (OR) en Mevr. Marja van Dijk (directeur De Kinderbrug)

 

Heeft u vragen of punten voor de MR? U kunt de MR bereiken via emailadres: mr.kinderbrug@ssba.net

Vergaderdata schooljaar 2022-2023 zijn:

  • 27 september 2022
  • 29 november 2022
  • 24 januari 2023
  • 28 maart 2023
  • 16 mei 2023
  • 20 juni 2023

De notulen kunt u onder aan deze pagina inzien.

GMR

Omdat onze stichting het bevoegd gezag vormt van meer dan één school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Iedere MR is in de GMR vertegenwoordigd. De GMR heeft ook een aantal advies- en instemmingsrechten. Onderwerpen die de gehele stichting betreffen zullen aan de GMR worden voorgelegd.

Notulen MR

Notulen schooljaar 2022-2023

Notulen MR 29 nov. 2022

Notulen MR 27 september 2022

Notulen schooljaar 2021-2022

Notulen MR 7 juni 2022

Notulen schooljaar 2020-2021

Notulen MR 29 juni 2021

Notulen MR 18 mei

Notulen MR 16 maart 2021

Notulen MR 26 jan 2021

Notulen MR 3 nov 2020

MR-notulen 29 sept. 2020