Overblijven

Er is een mogelijkheid dat uw kind tussen de middag op school overblijft. Het is de bedoeling dat uw kind(eren) brood, drinken en/of fruit meekrijgen. Wij besteden zorg aan gezond gedrag, zowel in welbevinden als gezondheid. We vinden het prettig als u hier rekening mee houdt. Om die reden verzoeken we u liever geen snoep mee naar school te geven. Kinderen die incidenteel overblijven kunt u ’s morgens schriftelijk aanmelden bij de leerkracht. U kunt uw kind(eren) ook voor (een) vaste dag(en) aanmelden, door een overblijfformulier in te vullen en deze bij de leerkracht in te leveren. Uw kind wordt dan op de lijst geplaatst. In de gang op het prikbord vindt u een formulier.Indien uw kind(eren) op de opgegeven dag(en) niet overblijft moet dit bij de leerkracht schriftelijk gemeld worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het goed aan- en afmelden van uw kind(eren). De overblijfregeling is d.m.v. afspraken vastgelegd in het overblijfprotocol.

Overblijfprotocol van Basisschool “De Kinderbrug”

Door middel van dit protocol willen wij u informeren over de gang van zaken tijdens het overblijven op Basisschool “De Kinderbrug”. Tussentijdse mededelingen doen wij indien nodig via het schooljournaal. U kunt met uw vragen over het overblijven terecht bij de coördinatoren. Joke van Dijk, zij is iedere dag op school te bereiken of bij Berdien van der Meer. Organisatie Het overblijfteam bestaat uit 2 coördinatoren en 26 moeders die 1 of meerdere dagen op school komen helpen bij het overblijven. Alle overblijfmoeders hebben de basiscursus “verantwoord overblijven” gevolgd en bijna alle overblijfmoeders zijn in bezit van een geldig certificaat EHvK. Inschrijving en betaling.

Het overblijven op de Kinderbrug kost € 1.60 per kind per dag. U kunt uw kind op de volgende manieren over laten blijven: Iedere week 1 of meerdere vaste dagen: U vult een overblijfformulier in en levert dit in bij de leerkracht van uw kind. Uw kind wordt dan voor de desbetreffende dag(en) op de overblijflijst geplaatst. U ontvangt 4 x per jaar een rekening voorafgaande aan de periode dat uw kind gaat overblijven. Als uw kind incidenteel een keer niet overblijft, dient u dit schriftelijk melden bij de leerkracht, uw kind wordt die dag van de lijst gehaald, deze dag wordt dan met de volgende rekening verrekend. Als uw kind een dag extra overblijft, dient dit ook schriftelijk gemeld te worden, deze dag wordt extra berekend op de volgende rekening. Overblijfformulieren vindt u op het prikbord in de gang.

Incidenteel: U geeft uw kind een briefje mee voor de juf/ overblijfmoeder zodat zij weten dat uw kind komt overblijven. Uw kind wordt die dag op de overblijflijst geplaatst. Briefjes voor het overblijven dienen ’s morgens om 8.45 aan de leerkracht gegeven te worden. Kinderen die incidenteel overblijven dienen per kind een strippenkaart a € 16,00 ( 10x) te kopen. U geeft dit geld in een gesloten envelop (voorzien van de datum, naam en klas van uw kind) aan de leerkracht/ overblijfmoeder. De strippenkaarten blijven de gehele schoolperiode geldig en worden in de overblijfmap bewaard. Als de strippenkaart vol is krijgt uw kind hem mee naar huis, zodat u weet dat u een nieuwe moet kopen.

Verantwoordelijkheden ouders/ verzorgers

Voor een goed verloop van het overblijven vragen wij uw medewerking.

 • Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op de juiste manier is aan/afgemeld. Dit voorkomt onnodige verwarring of een kind nu wel of niet overblijft.
 • Wilt u uw kind een lunchpakket+ drinken meegeven ( geen frisdrank met prik). Voor de ochtendpauze geeft u dus een apart tussendoortje en drinken mee.
 • Wilt u tijdig aan uw financiële verplichtingen voldoen, de rekening dient altijd binnen 14 dagen betaald te worden. Bij niet tijdig betalen kunnen wij besluiten dat uw kind niet meer overblijft totdat u aan uw verplichtingen heeft voldaan.
 • Bijzonderheden ten aanzien van de opvang van uw kind, zoals bijv. een allergie, worden niet doorgegeven door de leerkracht van uw kind. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om dit te melden bij de coördinator.
 • Medicijnen worden niet door de overblijfmoeder gegeven, u dient hierover contact op te nemen met de leerkracht.

Overblijven kleuters

De kinderen worden door de overblijfmoeders opgehaald en naar de overblijfruimte(s) gebracht. De overblijfmoeder controleert of alle kinderen aanwezig zijn, vult evt. de strippenkaarten in en houdt toezicht tijdens de lunch. Als uw kind klaar is met eten en drinken mag het gaan spelen. Wilt u uw kind niet teveel meegeven, wij streven ernaar om uw kind minstens één boterham te laten eten, maar… uw kind wil ook nog even kunnen spelen. Als uw kind geen korstjes eet, dient u ze er af te halen. De kinderen spelen na het eten onder toezicht van overblijfmoeders buiten op het schoolplein totdat de bel gaat

Overblijven kinderen van groep 3 en 4

De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan eerst eten. Zij blijven in hun eigen klaslokaal over, onder begeleiding van een overblijfmoeder die de kinderen controleert die vlgs. de overblijflijst aanwezig moeten zijn en vult de strippenkaarten in. We streven ernaar dat ieder kind minimaal een boterham opeet. Brood wat niet is opgegeten gaat in de broodtrommel mee naar huis. Als de bel om 12.20 gaat mogen de kinderen die klaar zijn door de voordeur naar buiten tot de rode lijn en in de bosjes spelen. Zij mogen ook binnen blijven spelen. Om 12.35 gaan alle kinderen buiten spelen totdat om 12.55 de bel gaat.

Overblijven groep 5 t/m 8.

De groepen 5 t/m 8 mogen nadat zij door de overblijfmoeder gecontroleerd zijn, eerst buiten op het gehele plein en in de bosjes spelen, de kinderen mogen ook binnen spelen tot 12.20 Als de bel om 12.20 gaat, gaan zij eten tot 12.35 Na het eten spelen alle kinderen van deze groepen buiten achter de rode lijn en mogen zij niet meer in de bosjes spelen. Groep 6,7 en 8 spelen volgens een schema op de desbetreffende veldjes, iedere week wordt er van spel gewisseld.

Overblijfregels

 • Er wordt in de klas gezamenlijk begonnen met eten.
 • Ieder kind ruimt zijn eigen lunchspullen op en maakt zijn/ haar tafel weer schoon.
 • Wij hebben liever niet dat u uw kind snoept na het overblijfeten, als u er toch voor kiest uw kind snoep mee te geven dan is 1 klein snoepje echt voldoende.
 • Tijdens het eten wordt er niet gelopen.
 • Kinderen kunnen voor of na het eten naar toilet.
 • We respecteren elkaar
 • We slaan, schoppen, spugen en schelden niet.

Binnen

 • Kinderen mogen spelletjes uit de daarvoor bestemde speelgoedkast van het overblijven pakken.
 • Binnen mag geen verstoppertje worden gespeeld en niet worden gerend.
 • Tijdens het overblijven, mogen de kinderen niet in de blokkenhoeken bij de kleuters spelen en ook niet op de computers
 • Om 12.35 ruimen de kinderen alle spelletjes weer op en gaan naar buiten. Buiten
 • Om 12.35 gaan alle kinderen buiten spelen, tenzij het slecht weer is.
 • Bij regen beslist de coördinator of de kinderen binnen blijven.
 • Kinderen mogen niet zonder toestemming van het schoolplein af.
 • Kinderen mogen niet zonder toestemming naar binnen.
 • Voetballen gebeurt alleen op het daarvoor bestemde veld.
 • Als de bal 3x over het hek van het kinderdagverblijf is geweest gaat de bal naar binnen.
 • Het speelgoed wordt alleen gebruikt waarvoor het bestemd is.
 • Om 13.45 wordt al het buitenspeelgoed door de kinderen en overblijfmoeder(s) weer opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken.
 • Om 12.50 mogen de kinderen van groep 1/2 naar binnen toe en om 12.55 uur de kinderen van groep 3 t/m 8.