Passend Onderwijs – Schoolondersteuningsplan

Passend onderwijs en leerlingenzorg

Onze school is, via het bestuur van de SSBA, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden(PPO).

Het onderwijs is continue in beweging. De veranderingen die op dit moment gaande zijn vinden we in de Wet op het Passend Onderwijs.

Het doel van Passend Onderwijs is, dat scholen vanaf 1 augustus 2014 wettelijk verplicht zijn,  een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen, ook aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat noemen we “zorgplicht”. Samen kijken we wat ieder kind nodig heeft. Wat iedere school aan extra ondersteuning kan bieden staat omschreven in het Ondersteunings-profiel van iedere school. Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld.

Het is onze ambitie om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Vroegtijdige signalering van stagnatie in de ontwikkeling van een kind heeft onze hoogste prioriteit. Soms is er iets extra’s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht , of u als ouder, dat signaleert, dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp inschakelen van de intern begeleider , de zorgcoördinator, van onze school. Dit is mevr. Sandra Burger.

Het ondersteuningsteam

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder, na inspanningen van alle betrokkenen,  niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. De ouder van de leerling heeft hierin een belangrijke rol. Er wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de specialist vanuit het Kernteam van de gemeente Kaag en Braassem. Ook andere specialisten kunnen in overleg met de ouders bij het overleg worden uitgenodigd. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de jeugd- en gezinsspecialist kent de weg naar opgroei -en opvoedingsondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om, samen met alle betrokkenen,  te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd.

Niet elke school is in staat alle kinderen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het best mogelijke onderwijs kan geven. Wanneer blijkt dat de  ondersteuningsmogelijkheden binnen de school niet meer toereikend zijn , heeft de school de zorgplicht om samen met de ouders en met ondersteuning van het Samen-werkingsverband, te zoeken naar de best passende onderwijsplek voor uw kind. Voor vragen over dit onderwerp kunt u altijd op school terecht bij de intern begeleider of de directie van de school. Zij helpen u graag verder.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de schoolgids van De Kinderbrug  en de website van Passend Primair Onderwijs te Leiden via https://www.pporegioleiden.nl/

Schoolondersteuningsplan

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs.

Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.

POS Schoolsamenvatting ondersteuning (ouders) 2022-2023