Verlof en ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene redende school niet kan bezoeken, wordt u verzocht dit ’s morgens vanaf 8.00 uur en vóór 8.30 uur te melden aan de school op telefoonnummer 071-5018421 of via de Parro app.

Wanneer een kind tijdens aanvang van de schooltijd niet in de klas verschijnt, zonder dat hier een reden van bekend is, zal de school gaan bellen om erachter te komen of alles in orde is. Hiervoor worden de door u verstrekte noodnummers gebruikt. Wij verzoeken u, in verband met directe bereikbaarheid, wijzigingen in deze nummers zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dit kan via het account van het Ouderportaal of via de mail. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, zullen deze noodnummers gebruikt worden.

Afwezigheidsmelding

Wanneer uw kind de huisarts of een specialist moet bezoeken, verzoeken we u dit voorafgaand aan de dag van afspraak schriftelijk (via mail of briefje) aan de leerkracht mede te delen. Het is wenselijk als deze bezoeken zoveel mogelijk aan het begin of eind van de schooltijden plaatsvinden om extra lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind (eren). Let u hierbij op het volgende:

  • Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Voor kinderen die nog geen vijf jaar zijn, verzoeken we u ook via het verlofformulier een vrijstellingsaanvraag in te dienen. Reden is dat wij samen met u de continuïteit in het ontwikkelings- en leerproces zoveel mogelijk willen waarborgen.
  • Kinderen van vijf jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Daarbij worden de regels van de leerplichtwet opgevolgd. Deze vindt u als bijlage op onze website.

Verlof, zoals omschreven in de leerplichtwet, is mogelijk voor huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie. Dit verlof staat tevens beschreven in het document van de Leerplichtwet.

Documenten: