Veiligheid/meldplicht

Op alle scholen zijn de leraren gecertificeerd voor de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Deze code helpt professionals op scholen goed te reageren op signalen van huiselijk – en ander geweld. De meldcode is sinds 1 juli 2013 verplicht gesteld.

Voor informatie betreffende deze wet verwijzen we u naar de bijlage Basismodel Meldcode 2013 en de website :  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Er zijn op school in het kader van veiligheid en goed gedrag afspraken gemaakt over:

  • De omgang met elkaar en het taalgebruik binnen de school
  • Het gedrag in bijv. de kleedkamer, tijdens schoolreisjes en kamp
  • Het ophangen van posters en het gebruik van lesmateriaal
  • Het leren omgaan met plagen en pestgedrag
  • Te gebruiken lesmateriaal m.b.t. vergroten van de weerbaarheid
  • De communicatie met ouders

Als, ondanks alle preventieve zorg, een kind zich toch niet veilig voelt of lastiggevallen wordt, kan het kind en/of de ouder met zijn/haar verhaal terecht bij de contact-vertrouwenspersoon. Deze zorgt voor een eerste opvang en kan desgewenst teamleden, ouders en leerlingen informeren over de wegen die open staan om de klacht te melden bij een extern vertrouwenspersoon (verbonden aan de SSBA/ iemand binnen de GGD en/of klachtencommissie.